เกี่ยวกับเรา

อดีต

ปัจจุบัน

ปัจจุบันได้พัฒนามาตรฐานกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีโรงงานผลิตเกลือบริโภคเสริมไอโอดีน ที่มีเครื่องผสมไอโอดีนที่ทันสมัย ได้มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข จนได้เป็นแหล่งศึกษา เรียนรู้ ดูงาน จากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะหน่วยงานท้องถิ่นของภาครัฐ เพื่อให้เข้าใจกระบวนการผลิตเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนที่ได้มาตรฐาน และเพื่อให้เห็นความสำคัญของไอโอดีน ที่มีผลต่อความเจริญด้านสติปัญญาของเด็ก และสุขภาพร่างกายของผู้ใหญ่ ซึ่งได้จัดอบรมบรรยายโดยคุณประสิทธิ์ นวกาลัญญู ผู้ก่อตั้งโรงงานเกลือบ้านผือ ผู้มีประสบการณ์ด้านการผลิตมามากกว่า 30 ปี

วิสัยทัศน์

ให้คนไทยได้บริโภคเกลือที่อร่อยและมีประโยชน์
รักษาวัฒนธรรมการบริโภคเกลือของชาวอีสาน

พันธกิจ

เป็นผู้ผลิตเกลือสินเธาว์ต้มออร์แกนิคแบบดั้งเดิม
ที่มีคุณภาพดีที่สุดในอาเซียน