ประธานเครือข่ายไอโอดีนนานาชาติเยี่ยมชมโรงงาน

2 สิงหาคม 2559 เกลือบ้านผือได้รับเกียรติจากท่าน Prof. Dr. Michael Bruce Zimmermann ประธานเครือข่ายไอโอดีนนานาชาติหรือ Iodine Global Network (IGN) และคณะ อาธิเช่น พญ.แสงโสม สีนะวัฒน์ ผอ.สำนักที่ปรึกษา กรมอนามัย พญ.นภาพรรณ วิริยอุตสาหกุล ผอ.สำนักโภชนาการ พญ.สายพิณ โชติวิเชียร ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 8 เยี่ยมชมโรงงาน